Pin It

    วันนี้ (15 มีนาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 ครอบครัว รวม 9 คน รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 34,500 บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
.
เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน ณ​ บ้านเลขที่ 17/3 หมู่ที่5 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรี เมืองพระนครศรีอยุธยา และคุณอมร มหิทธิรุกข์ เลขามูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมในพิธีมอบฯ
.
จากนั้น เวลา 11.30 น. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 6 คน ณ​ บ้านเลขที่ 93, 117 หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี คุณศุภษา โซ่จินดามณี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครหลวง และคุณอมร มหิทธิรุกข์ เลขามูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All