{fasttsocialshare}

    วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงการขอบคุณที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All