Pin It

   วันนี้ (25 เมษายน พ.ศ. 2567) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีที่มีรายได้น้อย จำนวน 7 ราย ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวกลาง จังหวัดนนทบุรี และ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร รวม 2 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 138,570 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอรบครัว พร้อมด้วย คุณสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี จังหวัดนนทบุรี ร่วมในพิธีมอบ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี” ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัตถุประสงค์เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีที่มีรายได้น้อย มีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ศรีสะเกษ ขอบแก่น ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิต ให้กับสตรีได้นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ช่วยลดปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All