Pin It

    วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 3 แห่ง ได้แก่
จุดที่ 1 ณ บ้านเลขที่ --/1 และบ้านไม่มีเลขที่ ม.5 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์
จุดที่ 2 ณ บ้านเลขที่ --/1 ม.10 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา
และ จุดที่ 3 ณ บ้านเลขที่ - ม.2 ต.บางคา อ.ราชสาส์น
มีผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 4 ครอบครัว รวม 17 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 3 ชุด และรายบุคคล จำนวน 1 ชุด รวมคิดเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และฟื้นฟู กรมป้ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All