มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จังหวัดจันทบุรี

Pin It

            เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวม 5 จุด ดังนี้้

จุดที่ 1 สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเลขที่ 36/3 หมู่ 9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว 2 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีนายเมธี รัตนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้าและ นายอวิรุทธ์ วรกิตติไพศาล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบฯ

จุดที่ 2 เวลา 14.30 น. สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเลขที่ 133/4 หมู่ 13 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว 3 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน และ นายอวิรุทธ์ วรกิตติไพศาล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบ

จุดที่ 3 เวลา 16.00 น. สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเลขที่ 89/7 หมู่ 10 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 2 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จุดที่ 4 เวลา 17.00 น. สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 106 หมู่ 4 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว 1 คนมอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จุดที่ 5 เวลา 17.30 น. สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายดิษฐพล รัตนไชย ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอสอยดาว และนายอวิรุทธ์ วรกิตติไพศาล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี

ร่วมมอบในจุดที่ 3-5 รวมมีผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 ครอบครัว 9 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 3 ชุดและรายบุคคล จำนวน 2 ชุด รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21,800 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All