×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

         เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เยาวชนกว่า 25 คน ในโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซึ่งเป็นโครงการที่นำเยาวชนในชุมชนรอบๆ สสส.ได้เรียนรู้ทักษะรอบด้าน รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อนำไปช่วยเหลือตนเองและคนรอบตัว ณ ห้องอาศรมสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) อาคารูศนย์เรียนรู้สุขภาวะ เขตสาทร กรุงเทพฯ

{gallery}Media/TrainingCenter/2019/04/30042019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week