Pin It

            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน, มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล และพุทธสมาคมปทุมรังษี มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในตรอกถั่วเพาะ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 14 ครอบครัว 41 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 123,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 10 ชุด ชุดละ 2,000 บาท รายบุคคล 4 ชุด ชุดละ 1,000 บาท ในการนี้ มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล ร่วมมอบเงินสดให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 14 ครอบครัว 41 คน คนละ 400 บาท เป็นเงิน 16,400 บาท และพุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสาร จำนวน 41 คน คนละ 10 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 410 กิโลกรัม เป็นเงิน 6,150 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 169,550 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีนางกุลนิษฐ์ แท่งทอง หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยนายสุวิทย์ ชีวะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ร่วมมอบ ณ บริเวณหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ชั้น 1 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All