Pin It

       วันที่ 12 กันยายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Basic First Aid Course และ CPR) แก่พนักงานโรงแรมซิตรัส สุขุมวิท 11 จำนวน 40 คน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น กอนส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลได้อย่างถูกวิธี โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมซิตรัส สุขุมวิท 11

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All