Pin It

      วันนี้ (20 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยคุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคุณภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 10 ครัวเรือน มูลค่า 100,845 บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมในพิธีมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All