Pin It

    วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายพิทักษ์พนธ์ ถูกจิตต์ และนายประถวี กุลบุตร นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่ขาว เส้นหมี่เหลือง สาคูเม็ด รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 3,640 บาท (สามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยมีคุณกาญจนศิริ คำลื่น ประธานชุมชนดวงแข ร่วมมอบ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ชุมชนดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

***ภาพถ่ายได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All