มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิประสาทบุญสถาน ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา และทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก

 

              เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560  เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย  คุณจารุรัตน์ คุณัตถานน กรรมการและรองเลขาธิการ , คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและรองเหรัญญิก , คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ และ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมกับ มูลนิธิประสาทบุญสถาน มีคุณมนสินีย์  วัฒนกุลชัย ประธานฯ และคุณชาญชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ ประธานที่ปรึกษาฯ ดร.สุชน  ชามพูนท อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายก จ.พิษณุโลก ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา และทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) ประจำปี 2560 จำนวน  53  สถาบัน  265 ทุน เป็นเงิน 1,842,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีปลัดจังหวัดพิษณุโลก คุณเกรียงวิทย์ เตชะวิทยไวทิน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All