Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (7 ธันวาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 703,899 บาท (เจ็ดแสนสามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) จากลูกหลานคุณณรงค์ หงษ์กุลบุตร โดย คุณทิพวัลย์ หงษ์กุลบุตร และคุณเสฏฐวุฒิ วิเศษโส เพื่อร่วมทำบุญสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) โดยมี เจ้าหน้าที่ระดับบริหารมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (10 ตุลาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณกนิษฐา เชิดเกียรติวงศ์ หัวหน้าแผนกผู้บริจาคสัมพันธ์ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณศิริโฉม ฉายวิเชียร และครอบครัว จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมทำบุญสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (18 ตุลาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณ กนิษฐา เชิดเกียรติวงศ์ หัวหน้าแผนกผู้บริจาคสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมลงพื้นที่รับมอบเงินบริจาคจาก คุณอุ่นถ่าย แซ่ลิ้ม (อายุ 102 ปี) และครอบครัว จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมทำบุญสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) และ บริจาคหลุมฝังศพไร้ญาติ จำนวน 10 หลุม จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ พงศ์วิไลค้าวัสดุก่อสร้าง (ถนนอ่อนนุช 52-54) กรุงเทพฯ
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

{fastsocialshare}

   วันนี้ (9 ตุลาคม พ.ศ. 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจาก“บุตรหลานของคุณสุชาติเศรษฐีวรรณ" จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยมี คุณ​ประภัสสร​ รุจิรากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณอรอานันท์​ อนันต์ธนพัช ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด แพทย์หญิง​มนนภา​ ขุนณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์​ 1 นายแพทย์สุรพงษ์​ วรสุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ​2 และคุณนงลักษณ์​ ใจบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

  วันนี้ (16 ตุลาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ทำพิธีมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ กว่า 12 รายการ อาทิ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ แบบคมชัดสูง กล้องส่องตรวจและผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดแบบปิดชนิดสร้างภาพ ด้วยการเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence) เครื่องเอกซเรย์ฟัน ปาก และกะโหลกศีรษะ ระบบดิจิทัลแบบ 3 มิติ ฯลฯ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในส่วนภูมิภาค จำนวน 39 แห่ง รวม 26 จังหวัด โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้แทนจากโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
และทำพิธีมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ให้แก่โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อ "ช่วยชีวิต รักษาชีวิต" ของผู้ป่วยจากโครงการ "สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์" โดยมี นายแพทย์สุธา ภัทรกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด เป็นผู้แทนรับมอบ
.
รวมมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท
.
.
คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ตามความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคในวันนี้ เพราะเล็งเห็นว่าถึงแม้โรงพยาบาลจะมีบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพียงใด แต่หากขาดซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ก็มิอาจจะให้การช่วยชีวิต รักษาชีวิตประชาชนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของแพทย์และโรงพยาบาลในการบริการด้านสาธารณสุข และกระจายการรักษาให้ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งด้วยดีเสมอมา"

{fastsocialshare}

   วันนี้ (9 ตุลาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจาก คุณวิศิษฎ์-คุณอรุณี ลิ้มประนะ และครอบครัว จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมทำบุญสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) พร้อมนำชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮงกง ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All