Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

  วันนี้ (3 พฤษภาคม 2564) ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย แผนกสังคมสงเคราะห์ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่สถานพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร รวม 4 แห่ง ดังนี้
1. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย เป็นจำนวนเงิน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของคลินิกวัณโรคประจำศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3. โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ
4. โรงพยาบาลกลาง เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ (จีตัมเกาะ) โดยคุณธีรยุทธ อรุณยเดช ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณสงวนชัย แซ่ตั้ง รองประธานมูลนิธิฯ คุณทรงชัย เอี่ยมวงศ์ศรีกุล รองประธานมูลนิธิฯ และคุณอรุณชัย อร่ามวัฒนชัย รองประธานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
2. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
3. โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
6. โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
7. โรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินจำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ (จีตัมเกาะ)

{fastsocialshare}

     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ โดยคุณดารณี สัมพันธ์ศิริกุล ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณนงนุช มุขสมบัติ กรรมการฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) และโรงพยาบาลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมมอบ 2 โรงพยาบาล เป็นเงิน 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ

{fastsocialshare}

    วันที่ 27 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพ

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ (จีซิมเกาะ) โดยคุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิฯ พร้อมกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลแพร่ เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ ศาลเจ้าปุ้งเถ่ากง จังหวัดแพร่ โดยมี นายแพทย์ ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ เป็นผู้รับมอบ

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย (เม่งสิ่ง) โดยคุณสุรพันธ์ โตศิริ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณพงศ์มณัช ฤกษ์นิมิตมงคล ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี โดยมีนายแพทย์ธวัช เจียมรัตนจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
      และในวันเดียวกันนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคุณชาญชัย เพชรสุขศิริ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ โรงพยาบาลเขาค้อ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All