Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (17 กรกฎาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม พร้อมด้วยคุณนภาพร เชิญเกียรติประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด บริจาคโดยลูกหลานและครอบครัวของคุณยายศิริ เงินเต็มเปี่ยม เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

{fastsocialshare}

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รับมอบ ขนมป๊อบคอร์น กลิ่นชานมไข่มุก จากบริษัท กุลวิวรรธน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำนวน 101 ลัง (1,616 ซอง) ราคาลังละ 680 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 68,680 บาท (หกหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานสาธารณกุศลต่อไป ณ บริเวณสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท จินเจน ฟูดโปรดักส์ จำกัด โดยคุณวิชชา พนาจารย์ เพื่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
ขอบุญบารมีองค์ไต้ฮงกง จงดลบันดาลให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
 

{fastsocialshare}

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" นำโดยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ และผู้บริหารมูลนิธิฯ เข้าพบคุณนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เพื่อมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 (ประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ และเจลแอลกอฮอล์) จำนวน 30,000 ชุด มูลค่า 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำอาหารกล่องและเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ โดยได้ประสานงานกับสำนักงานเขตและองค์กรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
    โอกาสนี้ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารกล่าวขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ให้การช่วยเหลือภาครัฐในด้านการทำงานสังคมสงเคราะห์และงานบรรเทาสาธารณภัยมาโดยตลอด รวมทั้งยังสนับสนุนชุดของขวัญวันเด็ก ประจำวันเด็กแห่งชาติทุกปี สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคประชาสังคม ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ช่วงเวลาเช่นนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันในทุกภาคส่วน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จะต้องไม่ทิ้งใครเอาไว้ ช่วยเหลือกันด้วยความปรารถนาดี และจะนำอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนต่อไป (ข้อมูลจากข่าวทำเนียบรัฐบาล)

{fastsocialshare}

       วันนี้ (9 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึีง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ และคุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ รับมอบเงินบริจาคเพื่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)
คุณสุชาติ เศรษฐีวรรณ บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 12,000,000 บาท
คุณชัยณรงค์ เตชะพานิชกุล บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 300,000 บาท
และ มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) จำนวน 1,000,000 บาท
ขอบุญบารมีองค์ไต้ฮงกง จงดลบันดาลให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
 
     ท่านสามารถร่วมทําบุญก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย เลขที่ 001-472515-4 ชื่อบัญชี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หรือติดต่อ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โทร. 02 225 0020 ต่อ 366

{fastsocialshare}

    วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการ และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร)
คุณคุณชาญกิจ และคุณธัญญลักษณ์ วิทยาวรากรณ์ บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร) จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และในเวลา 11.00 น. คุณพิพัฒน์ และคุณภัคชนัญ เตียธวัฒน์ บริจาคเงินสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร) จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  โดยมีผู้จัดการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีฯ ณ ​ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week