Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคุณพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แผนกอาสาสมัคร/อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ร่วมรับมอบบริจาคมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือชนิดไม่ใช้น้ำล้างออก (Hand Sanitizer Gel 70% ALC.) จำนวน 1,000 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากบริษัท ยูเนี่ยน คอมปาวด์ จำกัด เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ บริเวณลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

  วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศฺริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินจำนวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ห้อง ณ วัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โดยมี ท่านพระศรีธีรพงศื รักษาการแทนเจ้าอาวาสฯ เป็นผู้รับมอบ
.
และในเวลา 15.00 น. มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเข้ากองทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบโรคภัยไร้ที่พึ่ง ของสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก โดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีี ท่านพระธรรมโพธิวงศ์(วีรยุทธโธ) ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นผู็ัรบมอบฯ

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร "เต็กก่า" จีหมกเกาะ โดยคุณอภัยพงศ์ ปกรณ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นจำนวนเงิน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และโรงพยาบาลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร "เต็กก่า" จีหมกเกาะ
.
และในวันเดียวกันนี้ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานี โดยคุณชูสิทธิ์ ชัยรัตนมโนกร ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ โดยมี นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เป็นผู้รับมอบ

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณสุรพงศ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก และคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ ร่วมในพิธีต้อนรับและรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากคณะตัวแทนสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ได้แก่ ข้าวสาร 2,000 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,000 ลัง และหน้ากากอนามัย จำนวน 300,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
ในการนี้ คณะสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ได้เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เกี่ยวกับการช่วยเหลืองานสาธารณกุศลต่างๆของมูลนิธิฯ โดยมีคณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธี

{fastsocialshare}

  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ ร่วมในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคจากอาสาสมัคร จีนสัมพันธ์ ได้แก่ ข้าวสาร จำนวน 1,000 ถุง ในนาม Bao Jia Feng International Co., Ltd. 董事长牛跃峰 , ข้าวสาร จำนวน 50 ถุง ในนาม H.H.L Intertrade Co.,Ltd. 董事长李楚龙 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และวิทยุสื่อสาร JOYONE จำนวน 15 เครื่อง ในนาม JOYONE Inter Co.,Ltd. 总经理王俊生 เพื่อประโยชน์ในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ โดยมีคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ พร้อมด้วยคุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (1 เมษายน 2564) เวลา 11.00 น. คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากคุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด 100 ปีของคุณพ่อสุวิทย์ ไพรสานกุลฑ์กุล โดยบริจาคในนาม คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล จำนวน 500,000 บาท ในนามคุณสาลินี ไพรสานฑ์กุล จำนวน 150,000 บาท ในนามคุณสร้อยหทัย ไพรสานฑ์กุล จำนวน 50,000 บาท ในนามคุณสุหทัย ไพรสานฑ์กุล จำนวน 50,000 บาท ในนามคุณศรีหทัย ไพรสานฑ์กุล จำนวน 50,000 บาท และในนามคุณสรุไกร ไพรสานฑ์กุล จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ (บริจาคโลงศพ, ผ้าดิบ, ข้าวสาร และอื่นๆ) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week