Colors: Green Color

ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่เด็กนักเรียน และศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการ "ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ" ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาฟรี แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ มฉก บริการชุมชน ครั้งที่ 208

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณศาลาประชาคม 2 มูลนิธิสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิเผยแพร่คุณธรรมเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม และ มูลนิธิมงคลสารวิสุทธ์ิอนุสรณ์ จ.ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจสุขภาพฟัน และแจกแว่นตา ฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับคณะจิตอาสา รพ.กรุงเทพฯ และ รพ.บำรุงราช จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน สาธิตและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ณ มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา อ.บ้านนา จ. นครนายก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

Sidebar 1