Colors: Yellow Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" โดยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้แก่นักเรียน โรงเรียนคลองกันยา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดอบรมหลักสูตร "พนักงานขับรถพยาบาลและการขับขี่ปลอดภัย" รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีในการขับรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล และเพิ่มความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถและผู้อื่น

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้กับพนักงานบริษัท เอ็นแอลดีเวลลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจหลักการปฐมพยาบาล ด้านการช่วยหายใจและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกฯ จัดอบรม หลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ" (Basic CPR & AED) รุ้นที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป

แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดอบรมหลักสูตรประดาน้ำ - ค้นหาใต้น้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวน/เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติการค้นหาใต้น้ำ, การเตรียมความพร้อมของร่างกายและอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติการ