Colors: Yellow Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดอบรมหลักสูตร "พนักงานขับรถพยาบาลและการขับขี่ปลอดภัย" รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีในการขับรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล และเพิ่มความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถและผู้อื่น

แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล (CPR) ให้แก่พนักงานบริษัทโรบินสัน สาขา รัตนาธิเบศร์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีทักษะการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ได้จริงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (CPR&AED)"

แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดอบรมหลักสูตรประดาน้ำ - ค้นหาใต้น้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวน/เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติการค้นหาใต้น้ำ, การเตรียมความพร้อมของร่างกายและอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติการ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมหลักกสูตร "การปฐมพยาบาลและการช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน(EMR)" ปี 2561 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 50 คน 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขึ้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจสูงสุด พร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง