Colors: Purple Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (10 มิถุนายน พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1,500 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเท่าเทียม สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อโดยไม่ต้องยุติการศึกษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ และเติบโตสร้างอนาคตตามความมุ่งหวังของตนเองและครอบครัวต่อไป โดยมี เยาวชน และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวว่า " โครงการป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ได้ช่วยเหลือเสริมสร้างชีวิตให้อนาคตแก่เด็กไทยมากว่า 50 ปี โดยในปี พ.ศ. 2567 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงินกว่า 20 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับต่างๆ ได้แก่ ทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ทุนการศึกษาต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และในวันนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 2 พันบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเท่าเทียมสามามารถศึกษาเล่าเรียนต่อโดยไม่ต้องยุติการศึกษาลง เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ และเติบโตสร้างอนาคตตามความมุ่งหวังของตนเองและครอบครัวต่อไป "

{fastsocialshare}

   วันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” นำโดย คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ พร้อมด้วย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 แบ่งเป็น มอบทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 44 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จำนวน 23 ทุน ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนเพียงหลวง 11 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา โรงเรียนบ้านห้วยโผ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา และ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 10 สถาบัน 67 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
.
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนเงินค่าพาหนะ และอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่มสำหรับครูและนักเรียนที่เดินทางมารับทุนฯ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 14,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

{fastsocialshare}

   วันนี้ (8 เมษายน พ.ศ. 2567) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ และคุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม ร่วมในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 ในมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเงินจำนวน 210,000 (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณ วานิพรรณ เกษมทองศรี กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ พร้อมด้วย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในพระราชดำริ) โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาคม โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย โรงเรียนบ้านห้วยเสือ อำเภอทองผาภูมิ และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี รวม 7 แห่ง จำนวน 60 ทุน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมนำผ้าห่มกันหนาวและขนม มอบให้แก่นักเรียนที่เข้ารับมอบทุนฯ โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมรับมอบ ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

{fastsocialshare}

    วันนี้ (26 มีนาคม พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมในพิธีมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของสมาชิก และช่วยเหลือค่าครองชีพของสมาชิกอาวุโส รวมถึงสมาชิืกที่ว่างงานของสมาคมฯ โดยมี คุณกรวิวัฒน์ โพธิ์กรพัฒน์ เหรัญญิก พร้อมด้วย คุณฐานิศร์ สมิตานนท์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคุณแสนไชย เค้าภูไทย ที่ปรึกษานายกสมาคมช่างภาพฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกสมาคมสวัสดิการนักหนังสือพิมพ์จีนประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นเงินจำนวน 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All