Colors: Purple Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,500 ทุน ทุน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ได้เล่าเรียนโดยไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษาลง เพราะขาดแคลนทุนการศึกษา เติมเต็มความมุ่งหวังในชีวิต เติบโตขึ้นพร้อมมีวิชาความรู้สร้างอนาคตของตนเอง เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมี คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (8 มิถุนายน 2565) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565 จำนวน 8 โรงเรียน รวม 61 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้
- ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) โรงเรีียนเพียงหลวง 11, โรงเรียนบ้านแพะวิทยา, โรงเรียนบ้านห้วยโผ, โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 จำนวน 45 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท
- ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวน 14 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท
- ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
  และในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้นำสิ่งของต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไทยยินตัน จำกัด อุปกรณ์เครื่องเขียน ข้าวสาร ปลากระป๋อง เสื้อกันฝน แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ และสนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เดินทางมารับทุนในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่า 125,344 บาท ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

{fastsocialshare}

     วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองจังหวัดตาก จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
และในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไทยยินตัน จำกัด และร่มกันฝนมอบให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เดินทางมารับทุนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองจังหวัดตาก

{fastsocialshare}

    วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565 (ปีการศึกษา 2565-2568) จำนวน 2 สถาบัน รวม 5 ทุน แบ่งเป็นระกับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไทยยินตัน จำกัด และหน้ากากอนามัยให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

{fastsocialshare}

     วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2565 จำนวน 3 โรงเรียน รวม 41 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้
- ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม โรงเรียนโมโกรวิทยาคม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกวั๊ะ) รวมจำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท
- ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จำนวน 11 ทุน ทุนละ10,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท
    และในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้นำสิ่งของต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไทยยินตัน จำกัด อุปกรณ์เครื่องเขียน ข้าวสาร ปลากระป๋อง ร่มและเสื้อกันฝน แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ ให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เดินทางมารับทุนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All