Colors: Purple Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (19 มิถุนายน พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณ สัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี พ.ศ. 2566 ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยมี คณะครูผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ได้ช่วยเหลือสังคมต่อเนื่องตลอดมา และในปีการศึกษา พ.ศ. 2566 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศเป็นจำนวนเงินกว่า 20 ล้านบาท เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ได้ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษาลง เพราะขาดแคลนทุนการศึกษา เติมเต็มความมุ่งหวังในชีวิต

{fastsocialshare}

    วันนี้ (16 มกราคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสมทบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิกสมาคมสวัสดิการนักหนังสือพิมพ์จีน จำนวน 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณภคลภน เรืองทวีทรัพย์ ผู้จัดการสมาคมสวัสดิการนักหนังสือพิมพ์จีน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 โรงเรียน 64 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) แก่นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
.
และทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 44 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนเพียงหลวง 11 โรงเรียนบ้านแพะวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยโผ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนสังวาลย์วิทยา และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
พร้อมสนับสนุนเงินค่าพาหนะและอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่มแก่ครูและนักเรียนที่เดินทางมารับทุนฯ ในครั้งนี้ รวมมูลค่า 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

     วันนี้ (21 ตุลาคม 2565) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ และคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาและทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) แก่สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค รวม 53 สถาบัน 265 ทุน เป็นเงินทิ้งสิ้นจำนวน 2,255,000 (สองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสมหวัง พวงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ช่วยประสานงานและจัดเตรียมพิธีการต่างๆ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ถนนอินใจมี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แบ่งเป็น การมอบทุนระดับชั้นประถมศึกษา ทุนต่อเนื่องในทุกระดับ และทุนทุกระดับปีสุดท้าย รวม 2,410 ทุน รวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวม 66 ทุน ในวันนี้ มอบทุนการศึกษาสัญจรให้แก่สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยเลือกสถาบันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นศุนย์กลาง ทั้งนี้ยังมีสถาบันจากจังหวัด น่าน แพร่ พิษณุโลก และสุโขทัย รวม 265 ทุน รวมทุนการศึกษาที่มอบในปี พ.ศ. 2565 นี้ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 18,330,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (ในนามประธานบริษัทชินวงศ์ฟู้ด กรุ๊ป) พร้อมด้วยคุณศฺริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณเตือนจิต พุฒิพงศ์โภไคย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (ไทย) ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 แก่บุตร-ธิดา จำนวน 139 ทุน จัดขึ้นโดย สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) คุณสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
 
     สำหรับเงินที่สมาคมฯ มอบเป็นทุนการศึกษานั้น ส่วนหนึ่งได้มาจากการทำหนังสือประจำปีของสมาคมฯ พร้อมทุนที่มอบโดยผู้มีจิตกุศลให้สมทบเพื่อการศึกษา อาทิ ประธานจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 44 มอบเงินจำนวน 200,000 บาท คุณวิชิต – คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล ประธานบริษัทชินวงศ์ฟู้ด กรุ๊ป 100,000 บาท คุณนงนุช นามวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป มอบทุน 45,000 บาท คุณผ่องพรรณ คงพูลเพิ่ม ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทกาแฟมังกรบิน มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มอบ 100,000 บาท และธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ มอบทุน 100,000 บาท (ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไทย)

{fastsocialshare}

    วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย และทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้น ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษา จำนวน 156 สถาบัน 910 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 12,615,000 บาท (สิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมค่าพาหนะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ​
 
    คุณวิเชียร กล่าวว่า " การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักในงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นความมุ่งหวัง เพื่อช่วยเหลือปกป้องสังคม สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษา เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ สร้างอนาคตตามที่มุ่งหวังของตนเองและครอบครัว เป็นทรัพยากรมีคุณภาพของสังคมประเทศชาติ
 
   ในปี พ.ศ.​2565 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,305,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) รวม 2,741 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนระดับประถมศึกษา (มอบแล้ว) ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษาในปีสุดท้ายของ ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (มอบในวันนี้) และ ทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนสัญจร) (จะเดินทางไปมอบในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคมนี้) "

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All