Colors: Purple Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (ในนามประธานบริษัทชินวงศ์ฟู้ด กรุ๊ป) พร้อมด้วยคุณศฺริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณเตือนจิต พุฒิพงศ์โภไคย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (ไทย) ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 แก่บุตร-ธิดา จำนวน 139 ทุน จัดขึ้นโดย สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) คุณสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
 
     สำหรับเงินที่สมาคมฯ มอบเป็นทุนการศึกษานั้น ส่วนหนึ่งได้มาจากการทำหนังสือประจำปีของสมาคมฯ พร้อมทุนที่มอบโดยผู้มีจิตกุศลให้สมทบเพื่อการศึกษา อาทิ ประธานจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 44 มอบเงินจำนวน 200,000 บาท คุณวิชิต – คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล ประธานบริษัทชินวงศ์ฟู้ด กรุ๊ป 100,000 บาท คุณนงนุช นามวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป มอบทุน 45,000 บาท คุณผ่องพรรณ คงพูลเพิ่ม ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทกาแฟมังกรบิน มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มอบ 100,000 บาท และธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ มอบทุน 100,000 บาท (ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไทย)

{fastsocialshare}

    วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย และทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้น ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษา จำนวน 156 สถาบัน 910 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 12,615,000 บาท (สิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมค่าพาหนะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ​
 
    คุณวิเชียร กล่าวว่า " การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักในงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นความมุ่งหวัง เพื่อช่วยเหลือปกป้องสังคม สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษา เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ สร้างอนาคตตามที่มุ่งหวังของตนเองและครอบครัว เป็นทรัพยากรมีคุณภาพของสังคมประเทศชาติ
 
   ในปี พ.ศ.​2565 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,305,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) รวม 2,741 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนระดับประถมศึกษา (มอบแล้ว) ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษาในปีสุดท้ายของ ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (มอบในวันนี้) และ ทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนสัญจร) (จะเดินทางไปมอบในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคมนี้) "

{fastsocialshare}

    วันนี้ (16 มกราคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสมทบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิกสมาคมสวัสดิการนักหนังสือพิมพ์จีน จำนวน 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณภคลภน เรืองทวีทรัพย์ ผู้จัดการสมาคมสวัสดิการนักหนังสือพิมพ์จีน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,500 ทุน ทุน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ได้เล่าเรียนโดยไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษาลง เพราะขาดแคลนทุนการศึกษา เติมเต็มความมุ่งหวังในชีวิต เติบโตขึ้นพร้อมมีวิชาความรู้สร้างอนาคตของตนเอง เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมี คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (21 ตุลาคม 2565) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ และคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาและทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) แก่สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค รวม 53 สถาบัน 265 ทุน เป็นเงินทิ้งสิ้นจำนวน 2,255,000 (สองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสมหวัง พวงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ช่วยประสานงานและจัดเตรียมพิธีการต่างๆ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ถนนอินใจมี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แบ่งเป็น การมอบทุนระดับชั้นประถมศึกษา ทุนต่อเนื่องในทุกระดับ และทุนทุกระดับปีสุดท้าย รวม 2,410 ทุน รวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวม 66 ทุน ในวันนี้ มอบทุนการศึกษาสัญจรให้แก่สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยเลือกสถาบันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นศุนย์กลาง ทั้งนี้ยังมีสถาบันจากจังหวัด น่าน แพร่ พิษณุโลก และสุโขทัย รวม 265 ทุน รวมทุนการศึกษาที่มอบในปี พ.ศ. 2565 นี้ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 18,330,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

     วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองจังหวัดตาก จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
และในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไทยยินตัน จำกัด และร่มกันฝนมอบให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เดินทางมารับทุนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองจังหวัดตาก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All