Colors: Green Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ป่อเต็กตึ๊ง จ.พระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิเผยแพร่คุณธรรมเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม และ มูลนิธิมงคลสารวิสุทธ์ิอนุสรณ์ จ.ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจสุขภาพฟัน และแจกแว่นตา ฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับ มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.พิจิตร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ ที่ทำการมูลนิธิมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ อ.เมือง จ.พิจิตร

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการ "ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ" ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาฟรี แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ มฉก บริการชุมชน ครั้งที่ 208

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณศาลาประชาคม 2 มูลนิธิสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week