Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่ฯ พร้อมด้วย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำพิธีมอบกระบอกน้ำ ขนาด 2 ลิตร รวมจำนวน 4,000 ใบ รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 232,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการ เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อมอบให้แก่คนพิการขาขาดที่มาเข้ารับบริการจัดทำขาเทียมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165 ของมูลนิธิฯ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับมอบ พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ และคุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
.
โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะเดินทางมามอบถุงยังชีพ พร้อมมอบเงินสนับสนุนค่าเดินทางแก่คนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

{fastsocialshare}

   วันนี้ (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฎิคม และคุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน พร้อมมอบค่าพาหนะ คนละ 500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 173,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) แก่ผู้พิการที่เข้ารับขาเทียม จากมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165 โดยมี คุณศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิฯ และคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบ ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
.
ตามที่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165 ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นั้น เพื่อให้บริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเป็นการตอบสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้คนพิการขาขาดได้รับขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

{fastsocialshare}

     วันนี้ (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุรพงศ์ เสรรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วย คุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับ ไตรสรณะพุทธสมาคม นำโดย คุณวิชัย เชี่ยวประสิทธิ์ นายกไตรสรณะพุทธสมาคม ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง ร่วมรับมอบ ณ ไตรสรณะพุทธสมาคม จังหวัดชลบุรี

{fastsocialshare}

   วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับ สหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ นำโดย คุณพงศ์ศักดิ์ ตราชูวนิช ประธานสหสมาคม-มูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง ร่วมรับมอบ ณ หอประชุมจรรยาวนิชย์ สมาคมชาวจีนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
   จากนั้น เดินทางไปยังจังหวัดสมทุรสงคราม ร่วมกับ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม นำโดย คุณณรงค์ศักดิ์ วงศ์อนันต์ศักดิ์ รองประธานมูลนิธิฯ มอบรถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง ร่วมรับมอบ ณ วิหารเจียวเยี่ยงไท้ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม สมุทรสงคราม
{galleryMedia/SocialWork/Other/2023/11/21112023{/gallery}

{fastsocialshare}

    วันนี้ (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ ร่วมกับ สมาคมสว่างกตัญญูสถาน จังหวัดจันทบุรี นำโดย คุณสุรฉัตร เยี่ยมรักชาติ รองนายกสมาคมฯ ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง ร่วมรับมอบ ณ สมาคมสว่างกตัญญูสถาน จังหวัดจันทบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All