Colors: Green Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ -- ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ สถานที่เกิดเหตุ

 

{fastsocialshare}

    วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยจันทน์16 แยก 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ มีผู้ประสบภัย จำนวน 4 ครอบครัว รวม8 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท รวมสงเคราะห์คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ ---/196 ซอยสรณคมน์ 14 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ สถานที่เกิดเหตุ

{fastsocialshare}

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ คุณอภิภวัส ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) จ.นครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ตามรายละเอียด ดังนี้
    รายที่ 1 จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ --- ซ.มิตรภาพ 8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มูลนิธิฯ มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่า 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
   และในส่วนของมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) จ.นครราชสีมา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณภัทรวดี ปรินแคน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครราชสีมา มาร่วมในพิธีมอบ รวมทั้ง 2 หน่วยงาน ได้มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภครวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 
   รายที่ 2 เวลา 11.00 น. จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรื่อนประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีผู้ประสบภัย จำนวน 10 ครอบครัว รวม 14 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย มูลนิธิฯ มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 7 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท และมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่า 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
 
และในส่วนของมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) จ.นครราชสีมา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 23 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี คุณรำเพย พวงพรศรี ผู้แทนประธานมูลนิธิเทียนหงษ์ ปักธงชัย พร้อมคณะกรรมการฯ และ คุณจักริน ตันติประภา และคุณทรงศรี สิงหวิสัย รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มาร่วมในพิธีมอบ รวมทั้ง 2 หน่วยงาน มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภครวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 103,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก
 
รวมสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง ได้มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภครวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 125,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ ( 18 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ --- /109 ม.7 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการมีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณหนึ่งสกล ธเนศตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด พร้อมด้วยคุณศุภวีร์ ปาดสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด และคณะ ร่วมมอบฯ ณ สถานที่เกิดเหตุ

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ตามรายละเอียด ดังนี้
   รายที่ 1 เวลา 10.00 น. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยบ้านเลขที่ 138/- หมู่ที่ 2 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงิน11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณจีธานุรัตน์ คุณสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล และคุณอุทัย ขันทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมในพิธีมอบฯ
  รายที่ 2 เวลา 11.00 น. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยบ้านเลขที่ --- หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณอมราลักษณ์ ใบบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และคุณอุทัย ขันทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมในพิธีมอบ
ทั้งนี้ รวมสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย ทั้ง 2 แห่ง จำนวน 2 ครอบครัว รวม 6 คน เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ณ สถานที่เกิดเหตุทั้ง 2 แห่ง

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week