Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (6 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ — ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอสองบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ครอบครัว (1 คน) มอบเงินสด 3,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคลจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมี นายธนบดี วัฒนะพูนสิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ และ นางสาวเนาวรัตน์ เสาธงใหญ่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ และนายสุวรรณ สิงห์พุทธา ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมในพิธีมอบฯ

{fastsocialshare}

     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ ตลาดบ้านแพ้ว ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ประสบภัย จำนวน 19 ครอบครัว รวม 69 คน มอบเงินสดให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 207,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 17 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 2 ชุด ชุดละ 1,000 เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 243,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน )
   และในส่วนของมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร โดยคุณชวลิต วัฒนชัย ประธานมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ร่วมมอบเงินสดให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยครอบครัวละ 2,000 บาท จำนวน 19 ครอบครัว ครอบครัวละ 2,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 19 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท
   โดยมีคุณนันธิเขต จิตรศิลป์ฉายากุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว นายอานนท์ ลิขิตวัฒนกิจ ปลัดอำเภอบ้านแพ้ว ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
 
ทั้งนี้ รวมทั้ง 2 มูลนิธิ ได้สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยรวม 19 ครอบครัว รวม 69 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 319,000บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

{fastsocialshare}

     วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณชุมชนเย็นอากาศ 2 ถนนพระราม 3 ซอย 77 เขตยานาวา กรุงเทพฯ มีผู้ประสบภัย จำนวน 40 ครอบครัว รวม 81 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 243,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 25 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท รายบุคคล จำนวน 15 ชุด ราคาชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท รวมเป็นสงเคราะห์ทั้งสิ้น 308,000 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)  ทั้งนี้ พุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสาร คนละ 10 กิโล จำนวน 82 คน 820 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,200 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 316,200 (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
    โดยมีนายณภาคย์ บุญเงิน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา และนางสำลี ศรีระพุก ประธานชุมชนเย็นอากาศ 2 ร่วมในพิธีมอบฯ ณ ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ 2 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

{fastsocialshare}

     วันนี้ (30 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ 14/5268 หมู่ที่ 14 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท พร้อม มอบเงินค่าฌาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมี ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง และนายเถกิง ลมูลศิลป์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทางานสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองใหม่บางบัวทอง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

{fastsocialshare}

    วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน 2 ครอบครัว รวม 6 คน รายละเอียด ดังนี้
 
รายที่ 1 บ้านเลขที่ --/2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมี พ.จ.อ. บุญหลวง นิวาส หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
 
รายที่ 2 บ้านเลขที่ -- ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว 4 คน ได้สงเคราะห์เงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีนางอมรณัฐ์ เจริญวรกูล และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ  รวม 2 ครอบครัว 6 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

     วันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ลัง , ปลากระป๋อง จำนวน 5 ลัง , ผักกาดดอง จำนวน 5 ลัง , น้ำมันพืช จำนวน 5 ลัง , น้ำปลา 5 ลัง และหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง รวม 7 รายการ รวมทั้งหมด 7 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 41,461 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีคุณวะชิระ ทั่งสสัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลหินกอง พร้อมด้วยคุณธีรไชยเดช วงศ์ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาล เป็นผู้รับมอบ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week