Colors: Green Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (15 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านไม่มีเลขที่ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8 ครอบครัว รวม 12 คน เงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท รายบุคคล จำนวน 5 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีนายมงคล ดลชม เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองปฎิบัติการฝ่ายปกครองสำนักงานเขตดุสิต ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

{fastsocialshare}

       วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ 43 ซอยราษฎร์อุทิศ 42 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
.
     ทั้งนี้ พุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสาร คนละ 10 กิโลกรัม จำนวน 5 คน รวม 50 กิโลกรัม เป็นเงิน 750 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมมอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอัคคีภัยคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 17,750 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีนายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

{fastsocialshare}

     วันนี้ (15 มิถุนายน 2564) เวลา 10:00น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 58 หมู่ 11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัวจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 17,000บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีนายบัญชา สุนทรีเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร และ นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล บางตาเถร ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี รวม 2 ราย ดังนี้
จุดที่ 1 บ้านเลขที่ ---/2, ---/1 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีนางสาวมยุรี ศรีวัตรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ผู้อำนวยการท้องถิ่น และนางสาวมณีรัตน์ นิลสัย พนักงานนโยบายและแผนงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
.
จุดที่ 2 บ้านเลขที่ -/1 หมู่ที่ 5 ตำบลชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีนายเทียบ สืบทอง กำนันตำบลบึงชำอ้อ และนางสาวมณีรัตน์ นิลสัย พนักงานนโยบายและแผนงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
.
ทั้งนี้ รวมทั้ง 2 ราย เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

     วันที่ 11 มิถุนายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุเพิลงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านไม่มีเลขที่ ถนนรัชดาภิเษก 36 แยก 9 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีผู้ประสบภัย จำนวน 5 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย รายละ 20,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัวจำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท รายบุคคล จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นสงเคราะห์ทั้งสิ้น 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
.
   ทั้งนี้ พุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสาร คนละ 10 กิโล จำนวน 7 คน 70 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,050 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 49,050 (สี่หมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีนายธนเทพ จันทรสาขา เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมมอบ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ -- /3 , 41 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 8 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีนายอำนาจ เพ็ชรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก และนายธีรพงษ์ ทรัพย์มาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All