Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ร่วมกับคุณอำพร เภรีพล หัวหน้าสำนักงาน มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ - หมู่ 9 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน
โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 4 คน เป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ มอบเงินสด คนละ 1,000 บาท จำนวน 4 คน เป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
ซึ่งก่อนหน้านี้ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง โดยรองผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือน จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,000 บาท
รวมมอบ 3 หน่วยงาน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   รายที่ 1 บริเวณชุมชนตลาดห้วยกระบอก ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 7 ครอบครัว รวม 23 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 69,000 บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 5 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 2 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมคิดเป็นมูลค่า 84,500 บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณณภัสนันท์ เพียงสุวรรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก ร่วมในพิธีมอบ
   รายที่ 2 บ้านเลขที่ -- หมู่ 4 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณอริญชย์ตรา จิรัชชยาทิวัตถ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต ร่วมในพิธีมอบ
   รายที่ 3 บ้านเลขที่ -- หมู่ 6 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ครอบครัว 7 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 23,500 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณพงศธร เอกนิรันดร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง ร่วมในพิธีมอบ
.
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 116,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
.
จุดที่ 1 บริเวณอำเภอเมืองสตูล จำนวน 1,000 ชุด โดยมีคุณวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ร่วมเป็นประธานมอบ
.
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 700 ชุด โดยมี คุณชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองสงขลา ร่วมเป็นประธานมอบ

{fastsocialshare}

    วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร คุณศิริวรรณ โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และคุณศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
.
จุดที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอเภอนาหม่อม จำนวน 400 ชุด โดยมี คุณศุภวิทย์ สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอนาหม่อม ร่วมเป็นประธานมอบ
.
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 1,000 ชุด โดยมี คุณคุณอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นประธานมอบฯ
.
จุดที่ 3 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 1,000 ชุด โดยมี ดร.สินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมเป็นประธานมอบฯ

{fastsocialshare}

  วันนี้ (17 มีนาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี ตามรายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 1 เวลา 10.30 น. บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
.
จุดที่ 2 เวลา 12.30 บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
.
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 28,500 บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

  วันนี้ (15 มีนาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา จำนวน 1,500 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
จุดที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอเภอควนเนียง จำนวน 500 ชุด โดยมี คุณสมนิตย์ สุขแก้ว ปลัดอำเภอควนเนียง ร่วมเป็นประธานมอบฯ
จุดที่ 2 บริเวณที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จำนวน 300 ชุด
จุดที่ 3 บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จำนวน 700 ชุด โดยมีคุณจรูญวิทย์ ภักภิรมย์ ปลัดอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมเป็นประธานมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All