×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Green Color

{fastsocialshare}
     วันนี้  (1 เมษายน 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 13 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค (รายครอบครัว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสันติ วงษ์พยอม ปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง พร้อมด้วยคุณเจือ ดวงเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลหัวสำโรง คุณแสน ลาภรวย พร้อมกำลังอาสาลพบุรี จุดท่าวุ้ง ร่วมเป็นในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ 

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/04/01042021{/gallery}

{fastsocialshare}

     วันนี้ (23 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และคุณเกรซ พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ อาสาฯ ศิลปิน133 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยบางแวก ซอย 2 แยก 1 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มีผู้ประสบภัย จำนวน 10 ครอบครัว รวม 15 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 15 คน เป็นเงิน 45,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (รายครอบครัว) จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (รายบุคคล) จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
     ในการนี้ มูลนิธิไกรสิทธิ์การกุศล ได้ร่วมมอบเงินให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 15 คน คนละ 400 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท และพุทธสมาคมปทุมรังษี ได้มอบข้าวสารให้ผู้ประสบภัย จำนวน 15 คน คนละ 10 กิโลกรัม รวม 150 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 2,250 บาท
     รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 65,750 บาท (หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีคุณณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคุณพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้ช่วยอำนวยการเขตฝ่าย 1 ผู้ช่วยอำนวยการเขตฝ่าย คุณเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ และนางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้ช่วยอำนวยการเขต ร่วมในพิธีมอบฯ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/03/23032021{/gallery}

 

{fastsocialshare}

    วันนี้  (25 มีนาคม 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ --/8 หมู่ที่4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีคุณภัสสุรีย์ วัฒนาดำรงรัตน์ รองปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และคุณมณีรัตน์ นิลสัย พนักงานนโยบายและแผนงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ 

{fastsocialshare}

     วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ตามรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 236/98 , 236/94 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  โดยมีคุณอดุลย์ ภู่พวง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมในพิธีมอบ
จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีคุณกนกนวล รัตนกุสุมภ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ร่วมในพิธีมอบ ทั้งนี้ รวมทั้ง 3 ครอบครัว รวม 10 คน เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านไม่มีเลขที่ ถนนเทศบาลสาย 2 ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน  มอบเงินสดจำนวน  3,000 บาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)  โดยมี คุณอติวัณณ์ ภารศิลป์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ และว่าที่ ร.ต.สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทางานสาธารภัย จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week