Colors: Green Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเปิดงานฉลองวันเกิดหลวงปู่ไต้ฮง ปี 2564 พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ และคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธี ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง งดบริการสาคูสิริมงคล โต๊ะเจ และการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) แต่ยังคงประกอบพิธีจุดเทียนฉลองเปิดงานฯ และพิธีสงฆ์ สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกงทุกวัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

{fastsocialshare}

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ พร้อมด้วยคุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉีียวเฉลิมพระเกียรติ (วมทจ.) รุ่นที่ 2 จำนวน 78 ท่าน โดยพาเข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พร้อมเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิฯ และชมการจำลองสถานการณ์การช่วยเหลือในพื้นที่สูง (Rope) โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ณ มูลนิธิป่อเต็กตึีง พลบัพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ กระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณงามความดีของท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอดีตประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี ทายาท ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิ สมาคม แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมในพิธีฯ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ

{fastsocialshare}

      มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๔ ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 
โดยมี คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ และผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณศรีสมร ศรีวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม คุณนวพร สิงหกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และคุณวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที ร่วมพิธี
 
ในการนี้ สาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สรุปยอดกฐินได้จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๖๓,๙๖๔ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาท)
 
โดยพิธีจัดขึ้นตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

{fastsocialshare}

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยนายภานุเดช เลิศเจริญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ พร้อมด้วยนายเมธาสิทธิ์ สุขขี เจ้าหน้าที่กู้ชีพ เข้าร่วมงานพิธีวันโลกรำลึึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (World Day of Remembrance for road Traffic Victims) โดยมูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมี คุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ประธานเครือข่ายนิติบัญญัติเพื่อถนนปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน เป็นประธานในพิธี ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณสุขสุขสันต์ เจริญสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ มอบกล่องยังชีพ จำนวน 200 กล่อง ให้แก่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางพลัด ภายใต้โครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด - 19” เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

 

 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week