Colors: Yellow Color

อบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

ศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมความรู้เบื้องต้นการจัดการสาธารณภัยแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัคร ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดอบรมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ รุ่นที่ 2/2562 ให้แก่อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนนวลนรดิศ เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาล สามารถนำไปช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

Sidebar 1