Colors: Orange Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด คิดเป็นมูลค่า 351,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีคุณณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ พร้อมด้วยคุณเดชู ชูธรรมสถิตย์ รองประธานสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดโคมนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 
และในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.30 น. ร่วมกับมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 292,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณป๋อเว๊ง แซ่ก๊วย ประธานมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานพร้อมคณะกรรมการ ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณ สำนักสงฆ์ป่าละอู ต.ห้วยสักใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

{fastsocialshare}

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวห้นแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และถังบรรจุน้ำดื่มในพื้นทที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้
จุดที่ 1 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 400 ชุด มูลค่า 234,000 บาท โดยมีคุณสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยคุณกิตติยา กาญจนปัญญานนท์ รองนายกเหล่ากาชาด คุณประทิน เดชายนต์บัญชา รองนายกเหล่ากาชาด และคุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ร่วมมอบฯ
จุดที่ 2 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอทองแสนชัย จำนวน 400 ชุด มูลค่า 234,000 บาท โดยมีคุณณิรดา พรมสุวรรณ นายอำเภอทองแสนขัน พร้อมด้วยคุณกิตติยา กาญจนปัญญานนท์ รองนายกเหล่ากาชาด คุณประทิน เดชายนต์บัญชา รองนายกเหล่ากาชาด คุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ร่วมมอบฯ
จุดที่ 3 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณบ้านงุ้นงาม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 200 ชุด มูลค่า 117,000 บาท พร้อมมอบถังบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง มูลค่า 59,547 บาท โดยมีคุณพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการ      จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคุณจักรพันธ์ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา คุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ร่วมมอบฯ
รวมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และถังบรรจุน้ำดื่ม ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 644,547 บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ใน "โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2564" นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ถังบรรจุน้ำดื่ม และศาลาที่พักผู้โดยสาร ดังนี้
 
จุดที่ 1 เวลา 09.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด มูลค่า 87,750 บาท และถังบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง คิดเป็นมูลค่า 80,000 บาท โดยมี พระครูวิจิตร ธรรมสาทก เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น เจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิบุญ พร้อมด้วยคุณวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น และคุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ ร่วมมอบ ณ บริเวณวัดสัมฤทธิบุญ อ.วังชิ้น จ.แพร่
 
จุดที่ 2 เวลา 10.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด มูลค่า 87,750 บาท พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง มูลค่า 130,000 บาท โดยมีพระปลัดสมบูรณ์ สิริวัณโณ พร้อมด้วยคุณจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง คุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ และคุณสุริยน สายสนองยศ ผอ.รร.ลองวิทยา ร่วมมอบ ณ บริเวณโรงเรียนลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่
 
จุดที่ 3 เวลา 11.30 น. มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด มูลค่า 87,750 บาท พร้อมมอบถังบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง มูลค่า 80,000 บาทโดยมี คุณจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลองพร้อมด้วยคุณสุภาพร ทิพย์เนตร ปลัด อบต.บ้านปิน และคุณเจริญ ชัยพรม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปิน ร่วมมอบ ณ บริเวณศาลาหมู่บ้านตำบลบ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
 
จุดที่ 4 เวลา 13.30 น. มอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า 117,000 บาท พร้อมมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 20,000 ลิตร จำนวน 1 แท้งค์ มูลค่า 130,000 บาท โดยมีคุณสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ คุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ ร่วมมอบ ณ บริเวณวัดธรรมเมือง อ.เมือง จ.แพร่
 
จุดที่ 5 เวลา 14.30 น. มอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า 117,000 บาท พร้อมมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 20,000 ลิตร จำนวน 1 แท้งค์ มูลค่า 130,000 บาท โดยมีพระครูมหาบุญชิด อติธัมโม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง พร้อมด้วยคุณสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ และคุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ ร่วมมอบ ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยเล็ง อ.เมือง จ.แพร่
 
จุดที่ 6 เวลา 16.30 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด มูลค่า 87,750 บาท พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง มูลค่า 130,000 บาท โดยมี คุณธีระ แก้วมา ปลัดอาวุโส อำเภอสอง พร้อมด้วยคุณอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผอ.รร.สองพิทยาคม และคุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหฝัดแพร่ ร่วมมอบ ณ บริเวณโรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่
 
รวมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ถังบรรจุน้ำดื่ม และศาลาที่พักผู้โดยสาร ในพื้นที่จังหวัดแพร่ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 1,525,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ใน "โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2564" โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และถังบรรจุน้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
.
️จุดที่ 1 มอบถังบรรจุน้ำขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง มูลค่า 115,000 บาท พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ชุด มูลค่า 58,500 บาท ณ บริเวณบ้านหินลาด ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
.
จุดที่ 2 เวลา 10.30 น. มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด มูลค่า 58,500 บาท ถังบรรจุน้ำขนาด 20,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง มูลค่า 110,000 บาท ณ บริเวณวัดลำประโดน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
.
จุดที่ 3 เวลา 11.30 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 175,500 บาท ณ รร.บางกลางท่าวพิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
.
โดยมีคุณไพโรจน์ วชิราศรีศิริกุล ประธานมูลนิธิบุญเทพกุศลสงเคราะห์ (ศาลเจ้าปุนเถ่ากงม่า) จ.พิษณุโลก พร้อมด้วนคุณประสาท ปั่นเงิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแยง ร่วมมอบฯ
.
จุดที่ 4 เวลา 14.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 234,000 บาท ณ บริเวณ วัดนาเปอะ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
.
️จุดที่ 5 เวลา 16.30 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 234,000 บาท ณ บริเวณ รร.บ้านนาตอน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
โดยมีคุณมนสินี วัฒนกุลชัย ประธานมูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก ร่วมมอบฯ
.
รวมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุโภคบริโภค และถังบรรจุน้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 985,500 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ใน "โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2564" โโยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี คุณวันจักร จันทร์สว่าง หัวหน้ากู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ร่วมในพิธีมอบฯ ดังนี้
 
จุดที่ 1 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านน้ำพุ จำนวน 230 ชุด และบริเวณตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน 270 ชุด
 
จุดที่ 2 บริเวณบ้านไกรเกรียง หมู่ 3 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน 500 ชุด

{fastsocialshare}

    (ต่อเนื่อง) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด มูลค่า 58,500 ชุด พร้อมมอบถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง มูลค่า 24,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 82,500 บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ บริเวณบ้านหนองนกนาง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
เวลาประมาณ 15.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า 117,000 บาท พร้อมมอบถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง มูลค่า 24,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 141,000 บาท ณ บริเวณโรงเรียนหนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
 
จากนั้นเวลาประมาณ 16.30 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า 117,000 บาท พร้อมมอบถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง มูลค่า 24,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 141,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีธรรม อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
 
โดยมีคุณทองสุข บุญศิริ รองประธานมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณอนันต์ สาระอุด นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ต.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร่วมมอบฯ
 
รวมการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพิจิตร คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 364,500 บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week