Colors: Orange Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (29 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.15 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย กระบอกน้ำ ขนมยูโร่เค้ก นมถั่วเหลือง เจลแอลกอฮอล์ และรองเท้าฟองน้ำ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารที่ประสบภัยหนาว ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยผาก จำนวน 309 ชุด คิดเป็นมูลค่า 79,926 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) และโรงเรียนสินแร่สยาม จำนวน 401 ชุด คิดเป็นมูลค่า 100,574 บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยเจ็ดิบสี่บาทถ้วน) โดยมี คุณชัยยงค์ นันทชัยพร ประธานมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี พร้อมคณะฯ พร้อมด้วยคุณยอดชาย นุตะโร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผาก และคุณนงค์ลักษณ์ พวงรอด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสินแร่สยาม ร่วมรับมอบ
.
การจัดกิจกรรมแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในวันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร พื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอาการที่หนาวเย็น จึงนำผ้าห่มกันหนาว พร้อมด้วยกระบอกน้ำ ขนมยูโร่เค้ก นมถั่วเหลือง เจลแอลกอฮอล์ และรองเท้าฟองน้ำ มาแจกจ่ายให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยผาก และโรงเรียนสินแร่สยาม รวมทั้งสิ้น จำนวน 710 ชุด คิดเป็นมูลค่า 180,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (23 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 13.000 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ พุทธสมาคมเผยแพร่คุณธรรม เต็กก่า จีแชเกาะ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณวิญา วงศ์ลิขิตปัญญา นายกพุทธสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณทวีศักดิ์ เกียรติพนมแพ อุปนายกพุทธสมาคมฯ และคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอชุมแพ โดยมี คุณไพศาล วงศ์ชีวสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแพ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
.
จากนั้นเวลา 1600 น. ร่วมกับ มูลนิธิสว่างพุทธธรรมสถาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นำโดย คุณประชุม สิริอุดมศิลป์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอแก้งคร้อ โดยมี คุณสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ มูลนิธิสว่างพุทธธรรมสถาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

{fastsocialshare}

    วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นำโดย คุณวิชัย มณีรัตกุล ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุดคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอปากช่อง โดยมี คุณคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
.
ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสามัคร ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่ามช้จ่ายใดๆ อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจโรคทันตกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ตรวจวัดสายตาแจกแว่นสายตา บริการตัดผม ฯลฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (22 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยคุณพิชัย พัชรเวทิน ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณปัญญาวุฒิ ศรีปัญญาวิณญู รองประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 618,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณเทศบาลตำบลหนองพอก จำนวน 500 ชุด และ บริเวณโรงรียนหนองแวงบึงงาม ตำบลบึงงาม จำนวน 500 ชุด โดยมี คุณนิระมล ชื่นตานายกเทศมนตรีตำบลหนองพอก และคุณคำสอน ทองบ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม ร่วมเป็นประธานในพิธี
   จากนั้นเวลา 15.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิรวมสามัคคียโสธร จังหวัดยโสธร นำโดย คุณชาญชัย แต้ศิริ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอมหาชนะชัย โดยมี คุณยงยุทธ นิชลานนท์ นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมอำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร
    และในเวลา 16.30 น. ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยมี คุณยุพิน ภัทรกุลพงษ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยคุณชัยนเรศ ยอดแตง ปลัดอาวุโสอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

{fastsocialshare}

    วันนี้ (24 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิชัยภูมิสามัคคีสงเคราะห์ (ท่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) จังหวัดชัยภูมิ นำโดยคุณเอี่ยมเซ็ง แซ่อึ้ง ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณนนทศักดิ์ ภู่ภัทรวงค์ รองประธานมูลนิธิฯ คุณจุ้ย พรมุณีสุนทร ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย จำนวน 250 ชุด และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จำนวน 250 ชุด โดยมี คุณศักดิ์ดา สถิตธรรม นายก อบต.ส้มป่อย พร้อมด้วยคุณนิกร โรมจัตุรัส ปลัด อบต.ส้มป่อย คุณสุขุม สินสายออ นายก อบต. หนองบัวบาน คุณอภิชาติ ชัยพงษ์ รองนายก อบต.หนองบัวบาน คุณศุภรัตน์ มิรินคณาพัฒน์ รักษาการปลัด อบต. หนองบัวบาน และ คุณพัชชาพร กำลังทรัพย์ ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
     จากนั้นเวลา 13.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคุณธรรม (เม่งเต๋า) จังหวัดชัยภูมิ นำโดยจรัส ศักดิ์วรกิจไพบูลย์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณชุติมา ตั้งรันต์คณะ รองประธานมูลนิธิฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื่นที่ตำบลหนองบ้านขาม อำเภอจัตุรัส โดยมี เดช เสนาะคำ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณโฆสิทธิ์ ศิลา นายก อบต.บ้านขาม คุณเอกชัย โชติราศี กำนันตำบลบ้านขาม และคุณสันติ เหล่าโนนคล้อ กำนัน  ตำบลหนองโดน ร่วมมอบ ณ บริเวณวัดเลียบน้ำไหล ตำบลหนองบัวขาม อำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิ
     ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสามัคร ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่ามช้จ่ายใดๆ อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจโรคทันตกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ตรวจวัดสายตาแจกแว่นสายตา บริการตัดผม ฯลฯ
     จากนั้น เวลา 15.30 น. ร่วมกับ มูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์สีคิ้ว นำโดยคุณสิทธิศักดิ์ จันทรวงทอง ประธานมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยคุณพรชัย วรสุนทร รองประธานมูลนิธิฯ และคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ บริเวณวัดซับศรีจันทร์ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

{fastsocialshare}

    วันนี้ (21 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย คุณภพนิพิฐ ศรีวรารักษ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 370,800 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอสามชัย โดยมี คุณครรชิต บัวกลม ปลัดอาวุโส อำเภอสามชัย พร้อมด้วยคุณการ คาระวาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดหนองทุ่งใหญ่ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
   จากนั้นเวลา 13.00 น. ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 247,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอยางตลาด โดยมีคุณเสาวลักษณ์ เสริฐเลิศ ปลัดอำเภอยางตลาด เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยคุณเสถียร ภูปัง กำนันตำบลยางตลาด ร่วมมอบ ณ บริเวณวัดดอนตาปู่ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
   รวมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอสามชัย และอำเภอยางตลาด ทั้งสิ้นจำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 618,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All