{fastsocialshare}

    วันนี้ (24 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ จังหวัดชุมพร นำโดย คุณประชา วิโรจน์ทินกร ประธานมูลนิธิฯ และคณะ ทำพิธีแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ฯลฯ รวม 250 ชุด มูลค่า 132,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าแซะ โดยมีคุณชัชวาล ดำคำ นายก อบต.นากระตาม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดปากแพรก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

{fastsocialshare}

   วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมูลนิธิลพบุรีสงเคราะห์ จังหวัดลพบุรี โดยคุณสมโภช ธรรมเสมอดี ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี พ.ต.อ. ธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดสระเตยใหญ่ จังหวัดลพบุรี
   จากนั้น เวลา 14.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี นำโดยคุณสุรชัย เชิดชูชัยทิพย์ ประธานมูลนิธิลำนารายณ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 800 ชุด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 320,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณวิชัย ฉัตรยิ่งมลคล นายกเทศบาลตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคุณวัชรี ศรีแสงไทยสุข นายก อบต.วังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ร่วมมอบ ณ บริเวณมูลนิธิลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
   และในเวลา 15.30 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 800 ชุด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอท่าหลวง พร้อมด้วยคุณประคอง สุระทศ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอท่าหลวง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

{fastsocialshare}

    วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก นำโดยคุณศิริลักษณ์ ศิริพงษ์ตระกูล รองนายกสมาคมฯ พร้อมคณะฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณวิโรจน์ ชูโฉม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณที่ทำกการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

{fastsocialshare}

   วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
.
เวลา 11.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิชัยภูมิสามัคคีสงเคราะห์ จังหวัดชัยนาท โดยคุณเอี่ยมเซ้ง แซ่อึ้ง ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณมัทธุรี อนุสรธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง ร่วมมอบ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
.
เวลา13.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิชัยภูมิสามัคคีสงเคราะห์ จังหวัดชัยนาท โดยคุณเอี่ยมเซ้ง แซ่อึ้ง ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณชลิต บุญชูรัตนภาพ นายกเทศมาตรีตำบลชีลอง ร่วมมอบ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง
.
และในเวลา 15.30 น. ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ โดยคุณชุติมา ตั้งรัตคณะ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณเทพรัตน์ ตันติยานนท์ นายอำเภอหนองบัวแดง ร่วมมอบ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

{fastsocialshare}

    วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยคุณปราการ วิบูลย์วัฒนกิจประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมี เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหมู่ 6 ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
   จากนั้น เวลา 11.00 น. ร่วมกับ สมาคมพาณิชย์สงเคราะห์ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย คุณพีรมงคล ทวีกิจเสถียร ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี คุุณสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนพาณิชย์สงเคราะห์ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
   และเวลา 13.30 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดคลองปลากดใน ตำลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
   และในเวลา 14.30 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดท่าล้อ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

{fastsocialshare}

    วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมูลนิธิชัยนาทการกุศล จังหวัดชัยนาท โดยคุณเชาว์ลิต สรรคอนุรักษ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณอารี คำสวัสดิ์ ประธานหอการค้าชัยนาท และคณะฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยมี คุณณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสมพงษ์ เหล่าสุวรรณ์ ที่ปรึกษามูลนิธิชัยนาท และคุณประทีป สุธีวงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิชัยนาทและหอการค้าจังหวัดชัยนาท ร่วมมอบ ณ บริเวณหอประชุมอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All