Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

  วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศฺริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินจำนวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ห้อง ณ วัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โดยมี ท่านพระศรีธีรพงศื รักษาการแทนเจ้าอาวาสฯ เป็นผู้รับมอบ
.
และในเวลา 15.00 น. มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเข้ากองทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบโรคภัยไร้ที่พึ่ง ของสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก โดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีี ท่านพระธรรมโพธิวงศ์(วีรยุทธโธ) ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นผู็ัรบมอบฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (24 มีนาคม 2564) เวลา10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ เป็นประธานมอบ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีมอบเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง แก่โรงพยาบาลสงฆ์ รวมมูลค่า 325,000 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้บริการด้านการรักษาแก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณรอาพาธที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาล โดยมี คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้​อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณสุรพงศ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก และคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ ร่วมในพิธีต้อนรับและรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากคณะตัวแทนสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ได้แก่ ข้าวสาร 2,000 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,000 ลัง และหน้ากากอนามัย จำนวน 300,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
ในการนี้ คณะสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ได้เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เกี่ยวกับการช่วยเหลืองานสาธารณกุศลต่างๆของมูลนิธิฯ โดยมีคณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธี

{fastsocialshare}
     วันนี้ (18 มีนาคม 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ และคุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากคุณ พ.ต.ท.น.พ. มั่น อุดมพาณิชย์ เพื่อจัดตั้งกองทุนการกุศลในนาม โค้วตั่วเจ้ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ  พร้อมด้วยคุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) และคุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล หัวหน้าแผนกสำนักฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
เงินทุนสงเคราะห์ของผู้มีจิตศรัทธานี้ เพื่อจัดตั้งกองทุนการกุศล ส่งเสริมงานด้านการช่วยเหลือด้านการศึกษา และงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (1 เมษายน 2564) เวลา 11.00 น. คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากคุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด 100 ปีของคุณพ่อสุวิทย์ ไพรสานกุลฑ์กุล โดยบริจาคในนาม คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล จำนวน 500,000 บาท ในนามคุณสาลินี ไพรสานฑ์กุล จำนวน 150,000 บาท ในนามคุณสร้อยหทัย ไพรสานฑ์กุล จำนวน 50,000 บาท ในนามคุณสุหทัย ไพรสานฑ์กุล จำนวน 50,000 บาท ในนามคุณศรีหทัย ไพรสานฑ์กุล จำนวน 50,000 บาท และในนามคุณสรุไกร ไพรสานฑ์กุล จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ (บริจาคโลงศพ, ผ้าดิบ, ข้าวสาร และอื่นๆ) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

      วันนี้ (15 มีนาคม 2564) เวลาประมาณ 11.00 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร(จีน) และคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้แก่ เจลล้างมือ จำนวน 250 ขวด สบู่ล้างมือ จำนวน 300 ก้อน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 40 ขวด บริจาคโดยบริษัท โปรฟิทไลน์ จำกัด, ในนาม ดร.บัญชา ฮ้อแสงชัย, ในนามคุณประภัสวรินทร์ วจีพลกำแพง และในนาม บริษัท คุณหนึ่งการ์เดน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในงานสาธารณกุศลต่างๆ ต่อไป ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึีง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All